เข้าสู่ระบบ
5 ขั้นตอน
วิธีการขอรับบริการฝนหลวง
 
1
ช่องทางขอรับบริการ
ผู้รับบริการแสดงความประสงค์ที่จะขอรับบริการฝนหลวงผ่านช่องทางของกรมฯ

ช่องทางการร้องขอรับบริการฝนหลวง ได้แก่
 1. โทรศัพท์
 2. หนังสือราชการ
 3. จดหมาย/ตู้ ปณ. 57
 4. ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
 5. เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 6. ตู้รับเรื่องร้องเรียน
 
 
2
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
15 นาที/ราย

การบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่

ทางโทรศัพท์
 1. บันทึกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มขอรับบริการฝนหลวง
 2. ลงทะเบียนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
หนังสือราชการ/จดหมาย
 1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
 2. ลงทะเบียนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลผู้บริการฝนหลวง
ติดต่อด้วยตนเอง
 1. ผู้รับบริการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับบริการฝนหลวง
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและลงทะเบียนข้อมูลในระบบฯ
เว็บไซต์

ผู้รับบริการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับบริการฝนหลวงผ่าน http://rainmaking.royalrain.go.th

 
 
3
วางแผน
ภายใน 3 วัน

การวางแผนช่วยเหลือ

 • รวบรวมข้อมูลการร้องขอรับบริการฝนหลวงเข้าประชุมการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน (ก่อนเวลาประมาณ 09.00 น.)
 • วางแผนและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการช่วยเหลือจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
  1. ลำดับการขอรับบริการฝนหลวง
  2. ความรุนแรงของภัยพิบัติในพื้นที่ร้องขอ
  3. โอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง
  4. ผลกระทบของพื้นที่ใกล้เคียง
  5. พื้นที่เป้าหมายกับภารกิจทางทหาร/ชายแดน/ข้อจำกัดเชิงพื้นที่
 
 
4
ปฏิบัติการ
1 วัน

กำหนดพื้นที่เป้าหมาย

 • ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในพื้นที่เป้าหมาย
 
 
5
ตอบกลับ
ภายใน 1-3 วัน หลังจากเริ่มดำเนินการ

การแจ้งผลการดำเนินการช่วยเหลือ

 • * กรณีขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงและมีฝนตกในพื้นที่ร้องขอ
 • - ติดต่อกลับ ภายใน 1 วัน หลังจากเริ่มดำเนินการช่วยเหลือ
 • * กรณีขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงแต่ยังไม่มีฝนตกในพื้นที่ร้องขอ
 • - ติดต่อกลับ ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่เริ่มดำเนินการช่วยเหลือ
 • ** ช่องทางการตอบกลับผู้ขอรับบริการฝนหลวงขึ้นอยู่กับความสะดวกผู้ขอรับบริการ**
Application
การขอรับบริการฝนหลวงผ่านแอพพลิเคชั่น
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
832,375
ครั้ง