เข้าสู่ระบบ
Q : หน่วยงานใดรับผิดชอบในการทำฝนหลวงช่วยเหลือประชาชน
A : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับสนองพระราชประสงค์ในการทำฝนหลวงช่วยเหลือประชาชน
Q : กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร
A : ในปี พ.ศ. 2518 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นรับผิดชอบการทำฝนหลวง ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รวมตัวกับกองบินเกษตรตั้งเป็น "สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร" และตั้งในฐานะเป็น "กรมฝนหลวงและการบินเกษตร" จนถึงปัจจุบัน
Q : ใครเป็นผู้ก่อตั้งโครงการฝนหลวง
A : ฝนหลวง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดําริให้ก่อตั้งโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ในขณะเสด็จฯ เยี่ยมประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
Q : ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีการทําฝนหลวง
A : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์คิดค้นวิธีการทําฝนหลวงด้วยพระองค์ เองโดยมีหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรวิศวกรรมเป็นผู้รับสนองการทดลอง ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาต่างๆ
Q : พระบรมราโชบายในการทําฝนหลวงมีว่าอย่างไร
A : การทําฝนหลวงต้องใช้ในลักษณะเป็นองค์ประกอบของการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยร่วมมือกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Q : ฝนหลวงคืออะไร
A : ฝนหลวงคือฝนที่เกิดจากเมฆที่ได้รับการกระตุ้นหรือเสริมกระบวนการเจริญเติบโตจน สามารถเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการในปริมาณที่สูงกว่าการตกเองตามธรรมชาติ
Q : เริ่มทดลองทําฝนหลวงครั้งแรกเมื่อใด
A : เริ่มทําการบินทดลองปฏิบัติการทําฝนหลวงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 บริเวณเหนือวนอุทยานเขาใหญ่และได้ทดลองต่อมาอีกหลายครั้งจนประสบความสําเร็จ
Q : เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนครั้งแรกเมื่อใด
A : เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนครั้งแรก ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2514 และปฏิบัติติดต่อกันเรื่อยมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน
Q : วันพระบิดาฝนหลวงคือวันอะไร
A : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยถือเอาวันที่ทรงมีพระราชดําริฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประชาชนชาวไทยทุกคนควรร่วมกันน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเสียสละ ทุ่มเท ประดิษฐ์คิดค้นวิธีการทําฝนหลวงจนสามารถช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นภัยแล้งได้สําเร็จ
Q : กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนที่ตั้งส่วนภูมิภาคที่ใดบ้าง หน่วยงานในส่วนกลาง
A : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ที่อยู่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02 940 5960-63 ต่อ 604 หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีทั้งหมด 5 ศูนย์ โดยแต่ละศูนย์จะดูแลพื้นที่จํานวน 8-10 จังหวัด ได้แก่ 1.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ที่อยู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-275051 2.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์: 043-468217, 043-468223 3.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ที่อยู่ สนามบินนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์: 056-256018 4.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ที่อยู่ สนามบนอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โทรศัพท์: 038-025729 5.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ที่อยู่ กองบิน 7 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โทรศัพท์: 077-268870
จำนวนทั้งหมด 37 รายการ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
929,812
ครั้ง