เข้าสู่ระบบ
Q : การขอฝนเราสามารถขอฝนทางช่องทางไหนได้บ้าง
A : กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดช่องทางสําหรับร้องขอฝนไว้ 6 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1.โทรศัพท์หมายเลข 0 2940 5960-63 ต่อ 604 2.เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3.จดหมาย/ตู้ปณ. 57 4.หนังสือราชการถึงกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5.ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ ที่ตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจําภาค 6.ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
Q : ทําไมต้องมีการทําฝนหลวงในประเทศไทย
A : เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงในทุกภาคของ ประเทศเป็นประจําทุกปี จึงจําเป็นต้องมีการทําฝนหลวงช่วยเสริมธรรมชาติในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
Q : การทําฝนหลวงให้ประโยชน์อะไรบ้างต่อประชาชน
A : การทําฝนหลวงช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเติมน้ําให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ําต่างๆ ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นดิน ลดการเกิดไฟป่า ช่วยสลายหมอกควัน ลดมลพิษทางน้ําและในอากาศ ช่วยยับยั้งการเกิดลูกเห็บ
Q : การทําฝนหลวงเติมน้ําในเขื่อนมีประโยชน์อย่างไร
A : การทําฝนหลวงเติมน้ําให้เขื่อนจะช่วยเพิ่มต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา และระบบ ชลประทานที่จะช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง รวมทั้งการประมง การคมนาคมทางน้ํา และการปล่อยน้ํา ผลักดันน้ําเค็มและน้ําเน่าเสีย
Q : การทําฝนหลวงจะช่วยลดการเกิดไฟป่าได้อย่างไร
A : ไฟป่ามักจะเกิดในช่วงฤดูแล้งหรือสภาพป่าที่แห้งแล้ง การทําฝนหลวงในช่วงฤดูแล้งจะช่วย สร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินและผืนป่า ทําให้โอกาสเกิดไฟป่าลดลง หรือบางครั้งมีฝนตกลงไปดับไฟป่าได้โดยตรง
Q : ปัจจัยธรรมชาติที่ช่วยให้ทําฝนได้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง
A : 1.ความชื้นในอากาศสูง 2.อากาศลอยตัวในแนวตั้งได้ดี 3.พื้นที่เป้าหมายอยู่หน้าเขา 4.พื้นที่เป้าหมายมีป่าหรือมีพืชปกคลุม
Q : การทําฝนหลวงจะช่วยลดปัญหาหมอกควันในอากาศได้อย่างไร
A : หมอกควันในอากาศส่วนใหญ่เกิดจากไฟป่าและการเผาเศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นหุบเขาในภาคเหนือในช่วงฤดูหนาว การทําฝนหลวงจะทําให้มีฝนตกลงมาซับละอองหมอกควันในอากาศให้เจือจางลงได้
Q : การทําฝนหลวงจะช่วยยับยั้งการเกิดลูกเห็บได้อย่างไร
A : ลูกเห็บจะเกิดในช่วงที่มีพายุฤดูร้อน ซึ่งเมฆจะมีขนาดใหญ่ ก่อยอดสูงและเย็นจัดจนเม็ดน้ําใน ยอดเมฆกลายเป็นเม็ดน้ําแข็งแล้วตกลงมาเป็นลูกเห็บ การทําฝนหลวงจะทําให้เกิดเป็นฝนตกก่อนที่เมฆจะใหญ่มากจนเกิดลูกเห็บ
Q : การทําฝนหลวงได้ทุกวันทุกฤดูการหรือไม่
A : การทําฝนหลวงสามารถทําได้ทุกวันและทุกฤดูกาล แต่ประสิทธิภาพและความสําเร็จจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพอากาศ เช่น ความชื้นในอากาศ ความทรงตัวของอากาศ ทิศทาง และความเร็วของลม เป็นต้น
Q : ฤดูไหนควรทําฝนหลวงมากกว่ากัน
A : การทําฝนหลวงในฤดูฝนจะทําได้ดีที่สุด เนื่องเป็นฤดูเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจ มีพื้นที่ที่ ประสบภัยแล้งมากกว่าและมีจํานวนวันที่สามารถทําฝนหลวงได้มากกว่า ทําให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการทําฝนหลวงในฤดูอื่นๆ
จำนวนทั้งหมด 37 รายการ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
373,994
ครั้ง